Logo Lípa
Motto: Chceme-li změnit věci nebo lidi kolem nás, musíme v první řadě změnit sami sebe.

Teologická fakulta Jihočeské university v Č. Budějovicích Presenční studium letní semestr 2019/2020

Kurs manželského a rodinného poradenství - KCHP/MAPO

PhDr. Věra Müllerová

CÍLE:

Hlavním cílem předmětu Kurs manželského a rodinného poradenství je teoretická i praktická výuka vedení poradenského a terapeutického rozhovoru s klientem. Budeme se věnovat verbálním a neverbálním technikám a jednotlivým intervencím, které pomáhající profesionál potřebuje ovládat. Také se zaměříme na otázky etické a na obranu před syndromem vyhoření.

PŘEDPOKLADY:

Absolvování, (nebo souběžné studium) předmětů: sociální práce, či sociální psychologie, psychologie, kurs krizové sociální intervence.

ZPŮSOBILOSTI:

Student se naučí základy vedení poradenského rozhovoru s klientem, rozlišovat mezi sociální kontrolou a sociální pomocí, vyzkouší si některé dovednosti a techniky rodinného poradenství.

OBSAH:

  1. Manželské a  rodinné poradenství
  2. Kdo přichází hledat pomoc?
  3. Klinická rodina - vztahové problémy a zátěže v současné rodině
  4. Klient a profesionál - poradenský a terapeutický vztah
  5. Vedení rozhovoru - anamnéza, poradenský rozhovor
  6. Poradenství a psychoterapie
  7. Vybrané koncepty komunikačního chování - práce s modely
  8. Etické otázky související s poskytováním a přijímáním pomoci
  9. Syndrom vyhoření.
  10. Sebepoznání  a trénink  technik a  dovedností  manželského a rodinného poradenství

POŽADAVKY:

Aktivní účast na semináři (docházka minimálně 75 %).
Písemná práce (esej) v rozsahu 4-5 stran. Práci je nutné odevzdat písemně minimálně jeden týden před zápočtem.

METODY:

Vyučovací: Dialogická, aktivizující, modelové situace, hraní rolí, pozorování, trénink technik a dovedností rodinného poradenství.
Hodnotící: Esej, rozbor písemné práce studenta, kolokvium

LITERATURA:

Základní

Gjuričová, Kubička. Rodinná terapie
Úlehla,I: Umění pomáhat. Renesance, Písek 1999.

Doporučená

Berg, K: Posílení rodiny. ISZ, Praha 1992 (překlad)
Jankovský, J: Etika pro pomáhající profese. Triton, Praha 2003
Kopřiva, K: Lidský vztah jako součást profese. Portál, Praha 1997
Novák, T; Drinocká, H: Partnerské a rodinné poradenství. Grada, Praha 2006 Plaňava, I: Manželství a rodiny. Doplněk, Brno 2000
Satirová, V: Kniha o rodině. Práh, Praha 1994

Rozšiřující:

Müllerová, V: Rodinné rituály v terapii. in: Konfrontace, časopis pro psychoterapii, roč.15, č.2, str. 96-97
Materiály pro podporu studia zde na www.lipam.cz

Kontakt:

PhDr. Věra Müllerová
Tel. 737 451 627 nebo e-mail.